Ochrana údajov na kartách s čipom RFID - Výborná ponuka kvalitných peňaženiek, obalov na doklady a tašiek | SAMDEX.sk

 
 
 
 

Ochrana údajov na kartách s čipom RFID

Moderné technológie nám život uľahčujú, ale s ich používaním sú­vi­sia aj spô­so­by ich zneu­ží­va­nia. Napríklad zvýšené riziko krádeže osobnej identity či súkromných dát pri technológii RFID (Radio Frequency Identification), ktorá sa pou­ží­va napríklad pri bezkontaktných platobných kartách,  iden­ti­fi­kač­ných kar­tách ale­bo pa­soch. Čí­tač­ky sú schop­né zís­kať úda­je z mik­ro­či­pov RFID zo vzdia­le­nos­ti nie­koľ­ko cen­ti­met­rov.
Tá­to vlas­tnosť sa mô­že zneu­žiť na uk­rad­nutie iden­ti­ty alebo iných údajov napr. históriu vykonaných transakcií na platobnej karte. 

Ochrana RFIDSpo­loč­nosť SAMDEX vám pre­to ponúka ele­gan­tné rie­še­nie na bez­peč­né no­se­nie ka­riet s tech­no­ló­giou RFID. Kar­ty vlo­že­né do špe­ciál­nej pe­ňa­žen­ky alebo tašky s vlas­tnos­ťa­mi Faradayovej kliet­ky sa stá­va­jú pre čí­tač­ky ne­dos­tup­ný­mi. Bezpečnostné peňaženky a tašky  majú v stenách vložený materiál, ktorý dokáže odtieniť rádiovú frekvenciu, čím zamedzí nežiaducemu načítaniu dát na diaľku z dokladov s čipmi typu RFID. Vaše dáta uložené na čipe karty sú ochránené proti rôznym pirátskym čítačkám, pretože tieniaca vrstva spoľahlivo blokuje prenos informácií. Zablokované sú väčšinou všetky používané frekvenčné pásma pre načítanie údajov. Na­vy­še ke­dy­koľ­vek mož­no pe­ňa­žen­ku poot­vo­riť a nas­me­ro­vať na čí­tač­ku. To zni­žu­je ri­zi­ko neop­ráv­ne­né­ho na­čí­ta­nia úda­jov z iné­ho sme­ru, ako je čí­tač­ka, na kto­rú je kar­ta nasme­ro­va­ná. 
Tieto pro­dukty pri­tom nie sú o nič väčšie ani di­zaj­no­vo od­liš­ne od bež­ných peňaženiek alebo tašiek.
Kvalitné bezpečnostné peňaženky a tašky Samsonite ochránia vaše doklady, dokumenty, platobné karty a podobne proti neoprávnenému prístupu.


 
 
 
Produkty s ochranou RFID
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plná (Desktop) verzia